• Wykonujemy prace kontrolno-pomiarowe przy urządzeniach elektroenergetycznych, m.in., pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, pomiary rezystancji izolacji kabli i przewodów, pomiary ciągłości żył linii kablowych oraz próby napięciowe, pomiary światłowodów. Obsługujemy również  układy pomiarowe energii elektrycznej.
  • Zlecenia wykonujemy na dwa sposoby: na podstawie dokumentacji projektowej powierzonej nam przez Klienta lub metodą „od A do Z”, tzn. włącznie z zaprojektowaniem, pozyskaniem wszelkich uzgodnień, uzyskaniem pozwolenia na budowę, poprzez prace budowlano-montażowe, prace kontrolno-pomiarowe i rozruch instalacji/obiektu, aż do przekazania instalacji/obiektu do eksploatacji/użytku. 
  • Świadczymy usługi lokalizacji, diagnozy oraz usuwania uszkodzeń w dziedzinie energetyki kablowej nN i SN w zakresie
    prób napięciowych kabli SN,
    pomiarów napięć rażenia jeden punkt,
    lokalizacji i cięcia kabli nN i SN,
    lokalizacji urządzeń podziemnych (georadar).