Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie nowe Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które ma na celu lepszą ochronę Państwa danych.

Popieramy wszelkie działania, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych, przejrzystości w procesach przetwarzania danych, a także podnoszenie świadomości w tym zakresie. W związku z powyższym udostępniamy Państwu informację o przetwarzanych przez nas danych osobowych, a także przysługujących Państwu w związku z tym prawach.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Elektromont spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Tarnowskich Górach, ul. Kopalniana 7, 42-605 Tarnowskie Góry

2.Dane kontaktowe:

e – mail: rodo@elektromont.net.pl, tel.+48 34 357 31 06,

adres korespondencyjny:

Elektromont spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. ul. Kopalniana 7, 42-605 Tarnowskie Góry

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
- do celów podatkowych i rachunkowych, zgodnie z literą prawa;

- w celach związanych z procesem realizacji usług/ procesem rekrutacyjnym/ przygotowania ofert;

- w celu realizacji umów podwykonawczych zawartych w ramach umowy o roboty budowlane/ prace przyłączeniowe/ prace projektowe;

- w celu realizacji działań związanych z przepisami prawnymi dotyczącymi zatrudnienia  i ubezpieczeniami społecznymi.

- w celu realizacji procesu rekrutacji nowych pracowników

4. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki została wyrażona. Będziemy przetwarzać Pastwa dane osobowe dopóki zgoda nie zostanie wycofana lub do zakończenia danego etapu procesu realizacji usługi/zadania. Po zakończeniu tego okresu  – na okres niezbędny ze względu na przepisy podatkowe i rachunkowe.

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: firmy consultingowe, firmy prawnicze, organy upoważnione z mocy przepisów prawa, firmy spedycyjne, firmy kurierskie, operatorzy pocztowi, dostawcy oprogramowania, firmy świadczące usługi w zakresie wsparcia informatycznego, podwykonawcy.

6. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do procesu/usługi/projektu;

7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowej;

8. Dane udostępnione przez Panią/Pana mogą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu;

9. Elektromont spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. gwarantuje spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

10. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);