23 05.2018

Tarnowskie Góry, 23.05.2018r.

 

 

 

Firma PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "ELEKTROMONT" LESZEK GOROL SPÓŁKA JAWNA

Zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia  na:

 

 

DOSTAWĘ SKŁADANEGO PODJAZDU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "ELEKTROMONT" LESZEK GOROL SPÓŁKA JAWNA

ul. Asfaltowa 103, 42-289 Woźniki

Adres mail: elektromont@elektromont.net.pl

NIP: 5750007256, REGON: 150518746, KRS: 0000018379

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa składanego podjazdu dla niepełnosprawnych.

2. Kod CPV - 44210000-5 (Konstrukcje i części konstrukcji).

 

III. KRYTERIA OCENY OFERT WRAZ Z WAGAMI PROCENTOWYMI

1. Cena –100%

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTÓW ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM

1. Cena

P = (najniższa oferowana cena / cena oferty badanej) x100

 

Legenda:

P – punktowa wartość oferty

 

Najkorzystniejszą ofertą jest ta, która otrzyma największą liczbę punktów. Przyjmuje się, że 1% wagi kryterium = 1 pkt. Oferta maksymalnie może uzyskać 100,00 pkt.

 

Punktacja będzie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku, gdy oferta nie będzie zawierała informacji pozwalających na jej ocenę, otrzyma w danym kryterium 0,00 pkt.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres wskazany w punkcie nr I, bądź też osobiście odebrana przez Zamawiającego.

2.  Termin składania ofert upływa w dniu: 01.06.2018r.

 

VI. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKLUCZENIA W ODNIESIENIU DO PODMIOTÓW POWIĄZANYCH

W postępowaniu mogą brać jedynie oferenci, nie będący powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe  rozumie  się  wzajemne  powiązania  między  Zamawiającym  lub  osobami upoważnionymi  do  zaciągania  zobowiązań  w  imieniu  Zamawiającego  lub  osobami wykonującymi  w  imieniu  Zamawiającego  czynności  związane  z  przygotowaniem  i  przeprowadzeniem  procedury  wyboru  wykonawcy  a  Oferentem,  polegające

w szczególności na: 

a)  uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b)  posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c)  pełnieniu  funkcji  członka  organu  nadzorczego  lub  zarządzającego,  prokurenta,

pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w  linii  prostej,  pokrewieństwa  drugiego  stopnia  lub  powinowactwa  drugiego  stopnia   w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

VII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny